Pædagogisk grundlag

Det pædagogiske grundlag i Børnehuset Vimmerby består af en række fælles centrale elementer, som er kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed vi arbejder med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. De centrale elementer er:
  • Børnesyn – det at være barn har værdi i sig selv.
  • Dannelse og børneperspektiv – børn på f.eks. 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.
  • Leg – legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.
  • Læring – læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.
  • Børnefællesskaber – leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.
  • Pædagogisk læringsmiljø – et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.
  • Forældresamarbejde – et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets læring.
  • Børn i udsatte positioner – alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.
  • Sammenhæng til børnehaveklassen – sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.